Regulamin castingu

Regulamin castingu do audycji pt. „Jak dobrze znasz swoje dziecko?”
(dalej: „Regulamin”)

§ 1

 1. Piotr Piechoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą yGeneration Piotr Piechoski z głównym miejscem wykonywania działalności w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 18/1, 05-300, NIP 8222050474, numer REGON 146675118 („Organizator”) jest organizatorem castingu związanego z audycją telewizyjną pod tytułem „Jak dobrze znasz swoje dziecko?” (dalej „Audycja”), realizowaną przez Organizatora na zlecenie TVN S.A.
 2. Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 01.03.2024 roku (dalej „Casting”)
 3. Celem Castingu jest wyłonienie 20 rodzin, tj. rodziców lub innych opiekunów prawnych  wraz z dziećmi – uczestników Audycji.
 4. W każdej Audycji wystąpią dwie rodziny, które będą miały za zadanie wytypować zachowanie swojego dziecka w określonych sytuacjach. Dla zwycięskiej rodziny przewidziana jest nagroda główna, dla pozostałej – nagroda pocieszenia.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Castingu

 1. W Castingu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełniają łącznie  warunki określone poniżej w lit. a)-c) albo warunek określony poniżej w lit. d):
  1. są pełnoletnimi rodzicami lub innymi opiekunami prawnymi dzieci w wieku 5-12 lat;
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. w imieniu własnym oraz w imieniu małoletnich, których zgłaszają do Castingu wyrażą zgodę na warunki uczestnictwa w Castingu określone w niniejszym Regulaminie;
  4. są małoletnimi w wieku 5-12 lat pozostającymi pod opieką osób, o których mowa powyżej w lit. a) a ich opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo małoletnich w Castingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Osoby spełniające warunki wskazane w ust. 1 powyżej, po dokonaniu zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów zgodnie z treścią §3 ust. 1 Regulaminu stają się uczestnikami Castingu (dalej „Uczestnik”).
 3. Pracownicy i współpracownicy Organizatora i TVN S.A. oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub opieki.
 4. Jeżeli Uczestnik (rodzic lub opiekun) umieści w formularzu elektronicznym zgłoszenia dane osobowe lub wizerunek osób trzecich, innych niż dzieci, w imieniu których dokonuje zgłoszenia, jego zgłoszenie nie zostanie przyjęte, a przesłane w ramach zgłoszenia informacje zostaną usunięte.

§3
Przebieg Castingu

 1. Udział w Castingu polega na wypełnieniu formularza przez zgłaszającego lub zgłaszających (rodziców lub innych opiekunów prawnych) i przesłanie go w formie elektronicznej na adres email: casting@ygeneration.com.pl.
  Każdy z rodziców i opiekunów zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w imieniu własnym oraz zgłaszanych wspólnie małoletnich dzieci Rodzice i opiekunowie dokonują jednego zgłoszenia wspólnego. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.ygeneration.com.pl, w którym zgłaszający:
  1. podaje swoje: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość zamieszkania;
  2. podaje imiona i wiek oraz opis zainteresowań każdego  małoletniego dziecka, które zgłasza do Castingu;
  3. podaje informacje dotyczące charakteru swojej pracy zawodowej i zainteresowań oraz odpowiada na pytanie dlaczego chce wziąć udział w Audycji;
  4. załącza wideo i zdjęcia przedstawiające siebie oraz zgłaszane dzieci (dalej jako „Wideo”); osoby dokonujące zgłoszenia przyjmują do wiadomości, i akceptują, że wideo i zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków, głosów lub wypowiedzi osób trzecich innych niż zgłaszane do Castingu dzieci;
 1. W pierwszym etapie Castingu przedstawiciele Organizatora skontaktują się telefonicznie z Uczestnikami (rodzicami lub opiekunami), którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia. W trakcie rozmowy telefonicznej zadadzą Uczestnikom pytania, które będą miały na celu uszczegółowienie zgłoszenia. Celem prowadzonej rozmowy jest zebranie dodatkowego materiału (na temat Uczestnika, dzieci i powodów dokonania zgłoszenia). Na podstawie oceny zebranego w rozmowach materiału Komisja Castingowa wybierze co najmniej 10 rodzin-Uczestników, których odpowiedzi były najciekawsze oraz zgodne z założeniami Audycji. Przedstawiciel Organizatora spotka się z nimi osobiście i ostatecznie 10 rodzin-Uczestników zostanie zakwalifikowanych do Audycji.
 2. Drugim etapem Castingu będzie zaproszenie wybranych Uczestników (Rodzin) na Casting stacjonarny, o terminie którego wybrani Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie przez Producenta.
 3. Zgłaszając się do udziału w Castingu każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie zakwalifikowania do udziału w Audycji, będzie zobowiązany do wyrażenia zgody – w imieniu własnym oraz małoletnich dzieci – na utrwalanie oraz rozpowszechnianie swojego oraz małoletnich imienia i nazwiska oraz wizerunku i głosu, dokonywanie adaptacji i montażu zdjęć oraz utrwaleń dźwięku i obrazu w celu wyprodukowania Audycji oraz innych audycji i przekazów, a także rozpowszechnianie ich w postaci materiałów audiowizualnych w szczególności filmowych, a także pojedynczych zdjęć fotograficznych wykonanych podczas realizacji zdjęć do Audycji oraz ich rozpowszechniania i promocji w programach telewizyjnych i innych przekazach w zakresie określonym w ust. 6-7 poniżej oraz innych zgód związanych z wykorzystaniem wizerunku, głosu Uczestnika (w tym także małoletnich) oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych na podstawie odrębnych umów.
 4. Z dniem zgłoszenia do Castingu, każdy Uczestnik – w imieniu własnym oraz małoletnich dzieci – przenosi na Organizatora prawo do korzystania ze Zdjęć na polach eksploatacji wymienionych w ust. 6, jak również wykorzystywania imienia i nazwiska, wizerunku (w tym w szczególności utrwalonego na Zdjęciach), głosu i/lub wypowiedzi Uczestników (w tym także małoletnich) w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów) w związku z Audycją i/lub Castingiem oraz innymi audycjami tworzonymi i/lub rozpowszechnianymi przez Organizatora, w tym w celu produkcji i przygotowania do produkcji Audycji, a także promocji Audycji i/lub Organizatora, w zakresie określonym w ust. 6 poniżej. Organizator jest uprawniony do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Zdjęć oraz do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w ust. 6, a także włączania Zdjęć lub Klipu do innych dzieł, w tym utworów audiowizualnych, w tym w celu promocji Organizatora, jego towarów i usług, Audycji oraz innych podmiotów, ich towarów i usług.
 5. Zezwolenie oraz prawa, o których mowa w ust. 5 i 6 odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności obejmuje:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  3. wprowadzanie do obrotu,
  4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym m.in. udostępnianie w Internecie (w tym z towarzyszeniem reklam) np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, catch-up, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, platform cyfrowych oraz jakichkolwiek innych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  6. publiczne wykonanie,
  7. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
  8. wystawianie,
  9. wyświetlanie,
  10. użyczanie i/lub najem,
  11. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
  12. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
  13. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
 6. Uczestnik – w tym także małoletni – nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas realizacji materiału filmowego oraz w materiałach fotograficznych, o których mowa w ust. 1 pkt b) i c) jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.
 7. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania go w Castingu do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie.
 8. Do chwili podpisania umowy, o której mowa w ust. 8 powyżej, Uczestnik nie uzyskuje żadnych roszczeń wobec Organizatora o udział w Audycji.

§4
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Castingu jest yGeneration Piotr Piechoski z głównym miejscem wykonywania działalności w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 18/1, 05-300, NIP 8222050474, numer REGON 146675118. Dane Uczestników Castingu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu i rozstrzygnięcia Castingu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację przez Uczestnika Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego oraz prawnie uzasadniony interes administratora (yGeneration).
 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane Organizatorowi (na podstawie zawartej z Organizatorem umowy powierzenia danych osobowych) oraz innym podmiotom, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez yGeneration do zakończenia Castingu.
 5. yGeneration będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. yGeneration może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez yGeneration, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do yGeneration na adres: ”Administrator Danych Osobowych, yGeneration. ul. Kolejowa 18/1, 05-300 Mińsk Mazowiecki” lub na adres skrzynki mailowej: kontakt@ygeneration.com.pl.
 8. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez yGeneration przedstawiona została w załączniku do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

§5
Publikacja Regulaminu Castingu

Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać na stronie www.ygeneration.com.pl

Scroll to Top