Klauzula informacyjna RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy:

Kto będzie administrował Pani/Pana danymi osobowymi?

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podawanych w związku ze zgłoszeniem przez Państwa chęci udziału w castingu (dalej „Zgłoszenie”) do audycji pt. „DZIECIAKI” (dalej: „Audycja”), obejmujących w szczególności imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, a także Pani/Pana wizerunek oraz głos – jeśli zostały utrwalone w Zgłoszeniu (dalej: „Dane”) jest yGeneration Piotr Piechoski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 18 lok. 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222050474, REGON: 146675118 (dalej: „Administrator”);
  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Kolejowej 18/1, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub drogą mailową na adres e-mail: piotr.piechoski@ygeneration.com.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowej 18 lok. 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@ygeneration.com.pl.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/Pana Dane będą przetwarzane?

 1. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. umożliwienia Pani/Panu udziału w castingu do Audycji,
  2. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

   a w przypadku gdy zostanie Pani / Pan zakwalifikowany do udziału w Audycji, Dane mogą być również przetwarzane w celu:
  3. przygotowania, realizacji oraz promocji Audycji,
  4. umożliwienia Administratorowi rozpowszechnienia Audycji w wybranej przez Administratora formie, promocję Audycji oraz przekazanie materiałów audiowizualnych składających się na Audycję oraz na materiały dodatkowe lub materiały promujące Audycję, zawierających Dane, do stacji telewizyjnej, na której zlecenie realizowana jest Audycja, tj. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213007, NIP: 9510057883, REGON: 011131245, kapitał zakładowy 74.466.287,20 zł w całości wpłacony (dalej: „TVN”) w szczególności celem emisji oraz promocji Audycji przez TVN.
 2. Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w celu wykonania umowy o udział w Castingu zawartej poprzez zgłoszenie do udziału w Castingu,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, polegające na: (1) ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i obronie roszczeń, a w przypadku gdy zostanie Pani / Pan zakwalifikowany do udziału w Audycji również: (2) przygotowania, realizacji oraz promocji Audycji, (3) umożliwieniu Administratorowi rozpowszechnienia Audycji w wybranej przez Administratora formie oraz przekazania materiałów audiowizualnych składających się na Audycję, materiałów dodatkowych lub promujących Audycję, zawierających Dane, do TVN, w szczególności celem emisji oraz promocji Audycji przez TVN,
  3. w przypadku gdy z własnej inicjatywy udostępni Pani/Pan w Zgłoszeniu swoje dane, które nie były wskazane przez Administratora w formularzu Zgłoszenia, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej– przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku szczególnych kategorii Danych).
 3. Dane będą przekazywane innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady minimalizacji danych.
  Odbiorcami Danych będą w szczególności: (1) nadawca audycji, tj. TVN; (2) podmioty przetwarzające Dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (np. podmioty świadczące na rzecz Producenta obsługę informatyczną czy księgową); (3) prowadzący Audycję.
 4. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane przez Producenta do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie są Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

 1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, posiada Pani/ Pan prawo do:
  1. dostępu do treści Danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
  2. żądania sprostowania Danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia Danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
  5. przeniesienia Danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
  7. w przypadku Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody – cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Powyższe może Pani/ Pan wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi wysłanego (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowej 18 lok. 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: piotr.piechoski@ygeneration.com.pl (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.
 3. Podanie przez Panią/Pana Danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla skuteczności Pani/Pana Zgłoszenia. Podanie przez Panią/Pana danych, o których mowa w pkt 4.2. jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na skuteczność Pani/Pana Zgłoszenia.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Producent nie będzie w oparciu o Pani/Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana Dane?

 1. Pani/Pana Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia, nagrania i rozstrzygnięcia Castingu oraz produkcji Audycji.
 2. Po okresie wskazanym w ust. 12 powyżej, Pani / Pana Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora, w ograniczonym zakresie, w celach obrony lub dochodzenia roszczeń (z uwzględnieniem przepisów przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
Scroll to Top